Ústav sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva
Limbová 12
Bratislava
833 03

Kontakt:

e-mail: katarina.mackova@szu.sk

tel.: +421 2 59 370 252

Vedúca katedry:

MUDr. Katarína Macková

Predmet odboru

 1. Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva je interdisciplinárny medicínsky odbor. Zaoberá sa zdravím a chorobou predovšetkým v sociálnom kontexte, zdravím populácie a determinantmi zdravia a spoločenskými nástrojmi na ochranu a posilňovanie potenciálu zdravia a predlžovania ľudského života prostredníctvom organizovaného úsilia spoločnosti. Analyzuje a hodnotí zdravotný stav populácie, komunity, rodiny. Využíva a rozvíja poznatky, metódy a techniky lekárskych, prírodných, spoločenských a technických vied a uplatňuje ich v záujme zlepšovania zdravia populácie.
  Organizácia zdravotníctva ako súčasť odboru sa zaoberá ekonomikou zdravia, pri zohľadnení potrieb a požiadaviek spoločenstva na efektívne využitie zdravotníckych služieb, analýzou ceny zdravotnej starostlivosti (cost effectivness -cost benefit) pre zlepšenie zdravotného stavu, zdravia populácie.
  Zaoberá sa aj strategickým riadením zdravotných systémov, ľudskými zdrojmi pre zdravotnú starostlivosť, manažmentom v zdravotníctve, marketingom a potrebnými znalosťami a zručnosťami vedúcich riadiacich pracovníkov v zdravotníctve. Súčasťou odboru je aj zdravotná výchova obyvateľstva a etické východiská zdravotnej starostlivosti. V rámci globalizácie zdravia je súčasťou odboru aj akreditácia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, reformy a transformácie zdravotníckych systémov, porovnanie národných zdravotníckych systémov, WHO a jej programy a internacionálna organizácia zdravotnej starostlivosti. Poznatky odboru treba uplatňovať vo všetkých medicínskych odboroch.
 2. Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva ako veda o zdraví spoločnosti sa zaoberá príčinami a podmienkami, ktoré posilňujú, alebo ohrozujú, oslabujú, rozvracajú zdravie a jeho potenciál. Obraz zdravotného stavu populácie je odrazom komplexného pôsobenia množstva determinant rôznej povahy. Pod pojmom determinanta rozumieme príčiny a podmienky, ktoré ovplyvňujú zdravie a jeho potenciál. Nesmierne zložitá podoba a dynamika vplyvov rôznych determinánt a súčasne snaha a ich ovplyvňovanie, usmernenie v prospech ľudského zdravia je náplňou a cieľom odboru sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva.
 3. Sociálne lekárstvo získava poznatky o vývoji zdravia populácie, komunity, rodiny, o rozvoji zdravotníctva a lekárskej vedy. Na základe analýzy týchto poznatkov a zistených potrieb pripravuje podklady pre koncipovanie zdravotnej politiky. Obsahom zdravotnej politiky je ovplyvňovanie a usmernenie determinánt zdravia. Zásahy do determinánt zdravia môžu byť špecifické, ktoré predstavuje zdravotnícke intervencie a rôzne medicínske aktivity a nešpecifické - zásahy do sociálneho prostredia, prírodného prostredia, do spôsobu života. Tieto sú obsahom návrhov zdravotníckych a nezdravotníckych celoštátnych, regionálnych komunitných opatrení týkajúci sa zdravotníctva, životného prostredia, sociálneho a pracovného prostredia, upevňovania zdravého spôsobu života, vrátane prehĺbenia zdravotného uvedomenia populácie a zvyšovania osobnej zodpovednosti jednotlivca za svoje zdravie. Taktiež racionálnu a efektívnu alokáciu a využívanie vynakladaných prostriedkov na zlepšenie zdravotného stavu populácie.
 4. Vo svojej činnosti sa odbor zameriava predovšetkým na:
  1. monitorovanie, analýzu a hodnotenie dynamiky zdravotného stavu populácie, získavanie poznatkov z oblasti medicíny, biológie a technológií, ako aj zdroja možných zásahov do determinánt zdravia,
  2. podporu výskumu vo vzťahu medzi zdravím populácie, zdravotníctvom a spoločnosťou,
  3. zisťovanie a analýzu súčasného stavu a perspektívneho vývoja zdravotníckych potrieb obyvateľstva a rozvoja kvalitnej zdravotnej starostlivosti,
  4. ekonomiku zdravia, financovanie zdravotnej starostlivosti,
   optimálne, racionálne a efektívne riadenie a usporiadanie zdravotníckej sústavy a organizácie prevádzky zdravotníckych zariadení,
  5. pregraduálnu výučbu, ďalšie vzdelávanie a vedeckú prípravu zdravotníckych pracovníkov v odbore sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva,
  6. prípravu riadiacich pracovníkov v kategórii lekár, zubný lekár a sestra na všetkých úrovniach zdravotnej sústavy.
 5. Miera a povaha zásahov do determinánt zdravia závisia od priorít štátnej zdravotnej politiky, od hodnotovej orientácie, kultúrnych, náboženských a politických tradícií. V praktickej aplikácii sa tieto záujmy a názory stretávajú a nachádzajú konkrétne vyjadrenie v otázke solidarity.
  Možnosti a spôsoby zásahov do determinánt zdravia závisia od úrovne vedeckého poznania, makroekonomických podmienok, demografickej situácie, sociálnych pomerov, zdravotného stavu populácie, organizácii a fungovaní zdravotnej sústavy.

 

Pracoviská a pracovníci odboru
Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva má výraznú integrujúcu funkciu, zakladá sa na spolupráci všetkých odborníkov a inštitúcií, prispievajúcich k zdraviu populácie. Pracoviská sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva sú všade tam, kde sa vykonávajú činnosti tvoriace náplň - predmet odboru. Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva sa uplatňujú na všetkých úrovniach riadiacej sféry zdravotníctva a to najmä v okruhu kompetencií lekárov samosprávnych krajov, na všetkých pracoviskách zdravotníckych zariadení, vo vysokoškolskom vzdelávaní na lekárskych fakultách a fakultách ošetrovateľstva a postgraduálnom štúdiu, tiež na úrovni riadiacich pracovníkov – lekárov, zubných lekárov a sestier v zdravotníctve.

Rezortné, výchovné a vedeckovýskumné pracoviská odboru sú predovšetkým Slovenská zdravotnícka univerzita, lekárske fakulty, farmaceutická fakulta, fakulty ošetrovateľstva a ostatné pracoviská, ktoré sa zaoberajú problémami zdravia z hľadiska jednotlivých spoločenských odborov, najmä filozofie medicíny, ekonomiky zdravotníctva, zdravotníckej legislatívy a sociológie medicíny.

Tieto pracoviská pripravujú podklady pre účasť orgánov štátnej správy a samosprávy na tvorbe celoštátnych, krajských a regionálnych sociálno-ekonomických plánov rozvoja starostlivosti o zdravie populácie. Úlohy odboru plnia riadiaci zdravotnícki pracovníci v kategóriách lekár, zubný lekár a sestra v rozsahu, ktorý zodpovedá ich funkcii. Interdisciplinárny charakter odboru vyžaduje úzku spoluprácu s právnikmi, ekonómami, štatistikmi, programátormi, odborníkmi v manažmente, sociológmi, historikmi pracujúcimi predovšetkým v rezorte zdravotníctva, ale aj mimo tohto rezortu, všetkými riadiacimi pracovníkmi v zdravotníctve na všetkých úrovniach.

 

Ďalšie vzdelávanie v odbore
Ďalšie vzdelávanie riadiacich zdravotníckych pracovníkov podľa Prílohy č. 4 k nariadeniu vlády SR č. 296/2010 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností sa uskutočňuje formou špecializačného štúdia v špecializačnom programe sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva v špecializačnom odbore sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva na Slovenskej zdravotníckej univerzite a iných akreditovaných výchovno – vzdelávacích ustanovizniach vysokých škôl.

Podmienkou na získanie špecializácie v špecializačnom odbore sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva je špecializácia v jednom zo špecializačných odborov uvedených v Prílohe č. 4 k nariadeniu vlády SR č. 296/2010 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností a prax v riadení zdravotníctva najmenej dva roky, prípadne príprava na riadiacu prácu. Do špecializačnej prípravy sa zaraďujú lekári, zubní lekári a sestry ktoré absolvovali vysokoškolské magisterské štúdium, ktorí pracujú vo funkciách pre ktoré je požadovaná špecializácia z odboru.

Špecializačná príprava sa realizuje v súčasnosti formou pokračujúcich kurzov v trvaní 2 týždňov v každom semestri po dobu 2 rokov.

Teoretické vedomosti zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva sú podmienkou na získanie špecializácie vo všetkých špecializačných odboroch a sú integrálnou súčasťou kvalifikačných skúšok.

 

Spoločné ustanovenie:
1. uchádzač o špecializáciu musí byť do špecializačného štúdia zaradený; žiadosti o zaradenie do špecializačného štúdia sú uvedené: www. szu.sk – Organizačno-metodický odbor


Príloha:
Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020