Na základe rozhodnutia rektora SZU prof. MUDr. P. Šimka, CSc. sa predlžuje prerušenie prezenčnej výučby do 9. apríla 2020.
 
Zamestnancom  SZU je poskytnuté pracovné voľno v zmysle  § 141, ods. 3 písm. b) Zákonníka práce.

 

Všetci zamestnanci a študenti sú povinní sledovať webovú stránku SZU a aktuálne informácie v MAISe.

 

24.3.2020 Príkaz rektora č. 3/2020...

 


Oznam študentom - platby za ubytovanie


Vzhľadom k tomu, že t.č. nie je známy termín, kedy bude sprístupnené ubytovanie pre študentov SZU ubytovaných v zariadení na Limbovej 12, Bratislava a v PO Banská Bystrica, platia nasledovné pokyny:

 

26.3.2020 viac...

SZU pomáha Slovensku na mnohých frontoch

 

Slovenská zdravotnícka univerzita od začiatku prepuknutia mimoriadnej situácie veľmi starostlivo zvažuje a denne vyhodnocuje formu a možnosti pomoci dotknutým subjektom, ale aj jednotlivcom.

  

26.3.2020 viac...

Žiadosť o pomoc študentov SZU pre NÚSCH

 

Milí študenti, dňa 22. marca 2020 sa generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových chorôb obrátil na SZU s prosbou o spoluprácu - zabezpečenie študentov do filtra pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia a pomoc pri opatrovaní detí zamestnancov. V prípade záujmu pomôcť, kontaktujte priamo NÚSCH. Milí študenti, za pomoc Vám vyslovujem hlboké poďakovanie.

 

So želaním pevného zdravia, rektor SZU - prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

 

24.3.2020

List riaditeľa NUSCH...


Ako sa správať v súvislosti s vírusom COVID-19?

Denne mnohí počúvame viacero rád a odporúčaní  ako sa správať a chrániť seba aj druhých, či ako konať pri podozrení na infikovanie. Pozrite si zhrnutie základných faktov a inštrukcii, s ktorými by sme sa mali všetci oboznámiť a šíriť ich aj vo svojom okolí.

10 odporúčaní pri COVID-19
COVID-19: Pomoc sebe a druhým
Čo robiť ak ste chorý? 

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity ponúka pomoc pri riešení mimoriadnej situácie.

 

Na základe včerajších informácii krízového štábu o možnosti zapojenia študentov lekárskych fakúlt do riešenia mimoriadnej situácie na Slovensku, oslovil rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., študentov lekárskych a nelekárskych študijných programov a kolegov univerzity, aby boli v prípade potreby riešenia krízového stavu v  lôžkových zdravotníckych zariadeniach plne k dispozícii.

List  rektora...


 

Nový koronavírus - usmernenie SZU

 

V súlade s odporúčaním ÚVZ SR a SZO vydáva vedenie SZU usmernenie pre študentov a zamestnancov SZU.

viac...


 

Informácie k zabezpečeniu špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy , vrátane rezidentského štúdia počas mimoriadnej situácie

 

Na základe otázok vzdelávacích ustanovizní ohľadom špecializačného štúdia počas núdzového stavu vydalo MZ SR nasledujúce odporúčania.

 

 

26.3.2020 viac...


XVII. Vedecko-odborná konferencia Národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR

 

Konfrencia sa uskutoční 5.3.2020 v Bratislave. Záštitu nad podujatím prevzali prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor SZU a Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik SR

program...


Deň otvorených dverí ukázal obrovský záujem o štúdium na SZU
 

 

 

 

viac...Prezidentka prijala rektorov a predstaviteľov SAV

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v piatok 17. januára 2020 slovenských rektorov a predstaviteľov Slovenskej akadémie vied. Na novoročnom stretnutí v Prezidentskom paláci sa zúčastnil aj prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.


viac...


Významné ocenenie pani prof. MUDr. Márie Šustrovej, CSc.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila 2. januára 2020 štátne vyznamenania osobnostiam z rôznych oblastí spoločenského života.


Medzi ocenenými bola aj naša zamestnankyňa  prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.,

 

viac...


Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave zorganizovala na svojej pôde prvý ročník Vianočných trhov.

Okrem vytvorenia príjemnej atmosféry, si ich návštevníci mohli kúpiť rôzne produkty z ponuky 'predávajúcich' čím spoločne vytvárali zbierku pre detskú onkológiu v Bratislave.

viac...


 

Študenti SZU sa budú učiť na anatomickom virtuálnom stole

 

Nový anatomický virtuálny stôl na SZU skvalitní proces výučby nielen anatómie, ale aj histológie a rádiológie.

 

viac...


 

Rektor SZU ocenil študentov a pedagógov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva udelil dňa 19. novembra 2019 rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. Pochvaly rektora za reprezentáciu našej univerzity a Ďakovné listy rektora za rozvíjanie odborných a osobnostných kvalít študentov našej Alma mater.

viac...


Z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej, si prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.  prevzal Cenu za vedu, techniku a inovácie, v kategórií osobnosť vedy a techniky.

 

 

 

 

 

 

 

viac...

 


Zlepšovanie jazykových kompetencií zdravotníckych pracovníkov


SZU spolupracuje v projekte zameranom na zlepšovanie jazykových kompetencií zdravotníckych pracovníkov v anglickom a nemeckom jazyku. 

viac...


 

Novo koncipovaný študijný odbor
FYZIOLOGICKÁ A KLINICKÁ VÝŽIVA

 

viac...


 

FOaZOŠ SZU uspela v akreditačnom procese a na základe Rozhodnutia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR má právo udeľovať akademický titul bakalár v študijnom programe

 

DENTÁLNA HYGIENA

 

viac...


Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  SZU v Bratislave

pripravila pre uchádzačov o štúdium publikáciu

Podklady k príprave na prijímacie skúšky

na bakalárske štúdium v študijných odboroch
ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia,
urgentná zdravotná starostlivosť, rádiologická technika a dentálna hygiena

 

viac...

AKTUALITYrss  
19.12.2019 - prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc. v zaujímavom rozhovore 5.12.2019 - Poďakovanie za prevzatie záštity

na témy, ktoré sa dotýkajú nás všetkých.
...viac>>
nopic Asociácia na ochranu práv pacientov SR a zástupcovia pacientských organizác
...viac>>
3.10.2019 - Kolektív autorov zo SZU publikoval v Medicínskom Monitore 3.10.2019 - Transport Ψ Trends 2019

Ako môže v univerzite scientometrická analýza usmerniť manažment lekárske
...viac>>
nopic 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie o dopravnej psychológii
...viac>>

Dôležité upozornenia


Zaraďovanie „rezidentov“ do „rezidentského štúdia“ podľa zákona 578/2004 v znení zákona 192/2018 a nariadenia vlády SR č. 296/2010 v znení nariadenia vlády  SR č. 34/2018

viac...


Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.

viac...


Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave oznamuje uchádzačom o zaradenie do špecializačného štúdia Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health) že v ak. r. 2018/2019 znížila poplatok za štúdium MPH zo 750 Eur na 500 Eur/semester.

viac...


!!! DÔLEŽITÉ !!!

Realizovanie platieb súvisiacich so štúdiom

(Informácia prioritne určená študentom)

viac...

 

 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...


 

PREHĽAD AKTIVOVANÝCH PROGRAMOV
ďalšieho vzdelávania

Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

so zaradením k 1. 2. 2020

viac...

 © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 01.04.2020