arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftJanuár 2018 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 
KONTAKTY  
+421 2 59370 450
 
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 
  Kontakty >>
 
arrow

 
Oznamy FOaZOŠ  
 
 
Pripravované akcie FOaZOŠ  
 

Rigorózne konanie

 

  • Rigoróznym konaním (podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov preukazuje uchádzač, že na základe samostatného štúdia a samostatnej, spravidla vedeckej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a tvorivo ich rozvíjať a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.
  • Rigorózne konanie môže prebiehať len v akreditovaných študijných odboroch.
  • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (ďalej fakulta) zabezpečuje rigorózne konanie v akreditovanom študijnom programe 7.4.1 Ošetrovateľstvo, 7.4.7 Fyzioterapia.
  • Uchádzači o rigorózne konanie v uvedených študijných programoch musia mať ukončené vysokoškolské štúdium v študijnom programe alebo príbuznom odbore v SR, alebo v zahraničí.

Podmienky prijatia

  • zverejnené na webovej adrese SZU: www.szu.sk,
  • sú k dispozícii na Oddelení pre udeľovanie vedecko-pedagogických hodností a akademických titulov FOaZOŠ SZU, e- mail: oht.fozos@szu.sk, Limbová 14, 4. posch., č. dverí 488

Organizácia rigorózneho konania
Organizáciu rigorózneho konania upravuje Smernica dekana fakulty – Zásady rigorózneho konania na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií.

 

Ukončenie rigorózneho konania
Podmienkou riadneho ukončenia rigorózneho konania je vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoba rigoróznej práce, ktorej formálna úprava a obsahová štruktúra je upravená Smernicou č. 5/2012 o náležitostiach záverečných prác (dostupná na www.szu.sk).

 

Dokumenty: 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0