KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Orgány akademickej samosprávy a poradné orgány rektora


 

Akademický senát Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

Predsedníctvo

 1. prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc. – predseda
 2. MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH – podpredseda (zamestnanecká časť)
 3. Dušan Pastorek – podpredseda (študentská časť)
 4. doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH – tajomník
 5. PhDr. Jana Virgulová, PhD. – člen predsedníctva

Členovia – zamestnanecká časť

 1. MUDr. Jozef Barinka
 2. PhDr. Jarmila Bramušková, PhD.
 3. MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
 4. doc. MUDr. Gazdíková Katarína, PhD.
 5. PhDr. Daniel Gurín
 6. prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
 7. doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc.
 8. doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH
 9. PharmDr. Ľubica Majtánová
 10. prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc.
 11. PhDr. Jana Virgulová, PhD.
 12. PhDr. Elena Žiaková, PhD.

Členovia – študentská časť

 1. Mgr. Justína Gereová
 2. Mgr. Dominika Hrašková
 3. Stanislav Kotúček
 4. Bc. Mikuláš Marci
 5. Adam Novák
 6. Marek Padych
 7. Dušan Pastorek
 8. Andrej Zachar

Vedecká rada Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 1. prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc.
 2. MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH
 3. prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.
 4. prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.
 5. MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH
 6. prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
 7. Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
 8. doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH
 9. doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mimoriadny profesor
 10. doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.
 11. doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH, MHA, mimoriadny profesor
 12. MUDr. Vlastimil Graus, PhD., MPH, MSc.
 13. prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc., FESC, FACC
 14. MUDr. Tomáš Heger, PhD., MHA
 15. doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
 16. doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc.
 17. RNDr. Tomislav Jurik, CSc.
 18. doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., MHA,
 19. MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.
 20. prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
 21. MUDr. Marián Kollár
 22. Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., FRSP, FACP, Dr. h. c., mult.
 23. prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
 24. doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
 25. doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
 26. PhDr. Jana Lauková, PhD.
 27. doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc., mimoriadny profesor
 28. prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
 29. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
 30. doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mimoriadny profesor
 31. prof. MUDr. Juraj Olejník, CSc.
 32. doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.
 33. prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
 34. prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
 35. prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
 36. doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
 37. prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.
 38. doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.
 39. prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc.
 40. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
 41. prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
 42. prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
 43. prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
 44. prof. PhDr. Vlasta Závodná, PhD.
 45. MUDr. Daniel Žitňan, MPH


© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0