KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Poslanie SZU


 

Poslaním univerzity je zabezpečiť čo najvyššiu  úroveň  vzdelávania a vedeckého poznania v rozvoji, podpore a ochrane zdravia, v prevencii, diagnostike, v liečbe chorôb a ošetrovaní chorých s cieľom chrániť a rozvíjať zdravie ako jednu z najcennejších ľudských hodnôt.

Toto poslanie chce univerzita napĺňať rozvojom vysokoškolského štúdia v študijných programoch všetkých troch stupňov, špecializačného štúdia a kontinuálneho (CME) vzdelávania vo všetkých medicínskych, farmaceutických, dentistických a paramedicínskych (zdravotníckych) odboroch a vykonávať výskumnú činnosť v oblasti lekárskych a farmaceutických vied.
Neoddeliteľnou súčasťou poslania univerzity je uvádzanie najnovších poznatkov zdravotných vied do života.

 

Univerzita ako zdravotnícka vysoká škola poskytuje vzdelávanie študentom, ktorí sa pripravujú pre jednotlivé kategórie zdravotníckych pracovníkov v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, magisterského,  doktorského, doktorandského, špecializačného a certifikačného štúdia, s využitím tvorivého výskumného bádania  v zdravotníckych oblastiach v záujme zlepšenia zdravia a kvality života.

 

Univerzita pre svoju činnosť využíva špecializované výučbové zariadenia, univerzitné kliniky, univerzitné lekárne, účelové zariadenia, školiace pracoviská a ďalšie univerzitou akreditované zariadenia ambulantnej, ústavnej, lekárenskej zdravotnej starostlivosti a úrady verejného zdravotníctva, ktoré slúžia ako vedeckovýskumné a vzdelávacie zariadenia na naplnenie poslania univerzity.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023