KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 

Útvary fakulty

 

DEKANÁT LEKÁRSKEJ FAKULTY SZU
Katedra čeľustnej ortopédie LF SZU
Katedra dermatovenerológie LF SZU
Katedra detskej chirurgie LF SZU
Katedra diabetológie a porúch látkovej premeny LF SZU
Katedra FBLR LF SZU
Katedra hematológie a transfuziológie LF SZU
Katedra hepatológie LF SZU
Katedra infektológie LF SZU a UNB
Katedra klinickej farmakológie LF SZU
Katedra klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky LF SZU
Centrum pre dysfluencie
Katedra medicínskeho práva LF SZU
Katedra nukleárnej medicíny LF SZU a OÚSA
Katedra paliatívnej medicíny LF SZU a NOÚ
Katedra plastickej chirurgie LF SZU
Katedra posudkového lekárstva LF SZU
Katedra reumatológie LF SZU a NÚRCH
Katedra revízneho všeobecného a zubného lekárstva LF SZU
Katedra tropickej medicíny LF SZU
Katedra urgentnej medicíny LF SZU
Katedra urológie LF SZU
Katedra všeobecného lekárstva LF SZU
Katedra zubného lekárstva LF SZU
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a UNB
Klinika cievnej chirurgie LF SZU a NÚSCH
Detská klinika AIM LF SZU a NÚDCH
Klinika detskej kardiochirurgie LF SZU a NÚSCH
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH
Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie LF SZU a NÚSCH a. s.
Klinika endokrinológie LF SZU a OÚSA
Klinika gastroenterológie LF SZU a UNB
Klinika geriatrie LF SZU a UNB
Klinika gynekologickej onkológie LF SZU a OÚSA
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF SZU a UNB
Nemocnica ak. L. Dérera
Klinika hrudníkovej chirurgie LF SZU a UNB
I. chirurgická klinika LF SZU a UNB
Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ
I. interná klinika LF SZU a UNB
Interná klinika LF SZU a UN sv. Michala, a.s.
Klinika kardiochirurgie LF SZU a NÚSCH, a. s.
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a. s.
Neurochirurgická klinika LF SZU a UN sv. Michala, a. s.
I. Neurologická klinika LF SZU a UNB
Neurologická klinika LF SZU a UN sv. Michala, a. s.
Neuropsychiatrická klinika LF SZU
Novorodenecká klinika LF SZU a UNB
Očná klinika LF SZU a UNB
Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF SZU a UN sv. Michala. a. s.
Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚTPCH
Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU a UNB
Klinika pracovného lekárstva LF SZU a UNB
Klinika pre deti a dorast LF SZU a UNB
Psychiatrická klinika LF SZU a UNB
Klinika radiačnej onkológie LF SZU a OÚSA
Rádiodiagnostická klinika LF SZU a UN sv. Michala, a. s.
Klinika úrazovej chirurgie LF SZU a UNB
Ústav anatómie LF SZU
Ústav biológie LF SZU
Ústav cudzích jazykov LF SZU
Ústav farmácie LF SZU
Ústav farmakológie LF SZU
Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie
Fyziologický ústav LF SZU
Ústav genetiky a molekulárnej medicíny LF SZU
Ústav histológie a embryológie LF SZU
Oddelenie pre prionové choroby
NRC pre prionové choroby a pomalé vírusové neuroinfekcie
Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU
Oddelenie toxických organických polutantov
NRC pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny
Oddelenie metalomiky
Ústav imunológie a alergológie LF SZU
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie
Ústav klinickej fyziky LF SZU a OÚSA
Ústav laboratórnej medicíny LF SZU a OÚSA
Ústav mikrobiológie LF SZU
Oddelenie mikrobiológie
NRC - Zbierka kultúr patogénnych mikroorganizmov
Oddelenie virológie
NRC pre prevenciu HIV/AIDS
NRC pre vírusové hepatitídy
NRC pre identifikáciu enterálnych vírusov (NRC IEV)
Ústav patologickej anatómie LF SZU
Ústav patologickej fyziológie LF SZU
Ústav psychológie LF SZU
CPČ dopravnej psychológie
ŠŠ klinickej psychológie
ŠŠ poradenskej psychológie
ŠŠ pracovnej a organizačnej psychológie
Ústav sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva LF SZU
Ústav súdneho lekárstva LF SZU
Ústav telovýchovného lekárstva LF SZU
Ústav tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry LF SZU
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.11.2022