Predstavitelia fakulty

 


prof. MUDr. Anna REMKOVÁ, DrSc.

dekan

Prodekani

doc. MUDr. Katarína FURKOVÁ, CSc., mim. prof. 

prodekan pre postgraduálne vzdelávanie

doc. MUDr. Katarína HOLEČKOVÁ, PhD.

prodekan pre pregraduálne štúdium

RNDr. Zora KRIVOŠÍKOVÁ, PhD.

prodekan pre vedu a výskum

prof. MUDr. Iveta ŠIMKOVÁ, CSc.

prodekan pre zahraničie

prof. MUDr. Juraj PECHAN, CSc.

prodekan pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenúvacie konania

 

RNDr. Juraj GAŠPAROVIČ, PhD.

prodekan pre štúdium zahraničných študentov

 

 

Akademický senát LF

 

 

prof. MUDr. Marian BÁTOVSKÝ, CSc.

predseda Akademického senátu

 

 

 

Podpredseda:

doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc., mim. prof.


Tajomníčka:

doc. RNDr. Danica Staneková, CSc.


Členovia

MUDr. Ivan Brychta, PhD.

Mgr. Alena Ofúkaná
MUDr. Milan Onderčanin, PhD.
MUDr. Tatiana Valkovičová
Jozef Imrišek, študent LF
Kristína Králiková, študent LF
Peter Razzouk, študent LF
Mária Spálová, študentka LF

 

 


 

Vedecká rada LF

 

Predseda:

prof. MUDr. REMKOVÁ Anna, DrSc.

 

Podpredseda:

prof. MUDr. PECHAN Juraj,CSc.

 

Tajomník:

RNDr. KRIVOŠÍKOVÁ Zora , PhD.

Členovia:

prof. MUDr. BÁTOVSKÝ Marián, CSc.
prof. MUDr. BENETIN Ján, CSc.
Dr. h.c. prof. MUDr. BREZA Ján, DrSc.
prof. MUDr. BUJDÁK Peter, PhD..
prof. MUDr. ČERNÁK Andrej, DrSc.
doc. MUDr. DOLEŽAL Pavel, CSc., mim.prof.
doc. MUDr. FURKOVÁ Katarína, CSc.,mim.prof.
doc. MUDr. GAZDÍKOVÁ Katarína, PhD.
prof. MUDr. HARUŠTIAK Svetozár, CSc.
prof. MUDr. HATALA Róbert, CSc.
doc. MUDr. HOLEČKOVÁ Katarína, PhD.
prof. MUDr. HOLOMÁŇ Jozef, CSc.
prof. MUDr. HRUBIŠKO Mikuláš, CSc..
prof. MUDr. HRUŠOVSKÝ Štefan,CSc.,Dr.SVS.

RNDr. GAŠPAROVIČ Juraj, PhD.
doc. MUDr. KAUŠITZ Juraj, CSc.    
prof. MUDr. RNDr. KOVÁČ Gustáv, CSc.,MBA
prof. MUDr. KRAJČÍK Štefan, CSc.
prof. MUDr. KRČMÉRY
Vladimír, DrSc.
prof. MUDr. KRIŠTÚFEK  Peter , CSc.
prof. MUDr. MARKOVSKÁ Neda, CSc.
prof. MUDr. OLEJNÍK Juraj, PhD.
doc. MUDr. RUSŇÁK Igor, CSc., mim. prof.
doc. PharmDr. SÝKORA Juraj, CSc.
prof. MUDr. ŠIMKO Peter, CSc.
prof. MUDr. ŠIMKOVÁ Iveta, CSc.
prof. MUDr. ŠTEŇO Juraj, DrSc.
doc. RNDr. VARGA Ivan, PhD.

prof. MUDr. DANKO Ján , CSc.
prof. MUDr. DANIHEL Ľudovít, CSc.
MUDr. DOLINSKÝ Jozef 
MUDr. FITZ Otakar
MUDr. HAŠKO Tomáš, MPH
MUDr. HEGER Tomáš, PhD., MHA
MUDr. KALISKÁ Gabriela, CSc.
doc. MUDr. KUŽELA Ladislav, CSc.
PharmDr. MAZAG Ján
Ing. MSOLLY Mongi, MBA
prof. MUDr. PELLA Daniel, PhD.
prof. MUDr. ŠPÁNIK Stanislav, CSc.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0