Akademické orgány fakulty

 • Akademický senát
 • Vedecká rada

Predstavitelia fakulty

 

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana FARKAŠOVÁ, CSc.

dekan

 

doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor

predseda Akademického senátu

 

 

Prodekani

 

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

prodekan pre zahraničie

prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.

prodekan pre rozvoj fakulty a vonkajšie vzťahy

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mimoriadny profesor

prodekan pre denné štúdium

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.

poverená činnosťou prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť

doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., mimoriadny profesor

prodekan pre externé štúdium a ďalšie vzdelávanie

 

 

 

 

Akademický senát FOaZOŠ SZU

4. funkčné obdobie

(2014 – 2018)

 

Predsedníctvo Akademického senátu FOaZOŠ SZU

 

Predseda AS

doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor

 

Podpredseda pre zamestnaneckú časť AS

doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH, mimoriadny profesor

 

Podpredseda pre študentskú časť AS

Milan Májek

 

Tajomník AS

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.

 

Predseda stálej volebnej komisie

PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

Zloženie Akademického senátu FOaZOŠ SZU:

Zamestnanecká časť AS

 • doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor
 • PhDr. Klára Gebeová, PhD.
 • PhDr. Jana Havlová
 • PhDr. Janka Hrabčáková, PhD.
 • doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH, mimoriadny profesor
 • PhDr. Emília Miklovičová, PhD.
 • doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.

Študentská časť AS

 • Bc. Marcel Bím
 • Milan Májek
 • Martin Mruškovič
 • Tamás Ravasz
 

Vedecká rada FOaZOŠ

 

Predseda

 • Dr. h. c. prof. PhDr. Dana FARKAŠOVÁ, CSc.

Členovia

 • doc. MUDr. Peter BOŘUTA, CSc.
 • prof. MUDr. Peter BUJDÁK, CSc.
 • Dr. h. c. prof. PhDr. Anna ELIAŠOVÁ, PhD.
 • doc. PhDr. Beáta FRČOVÁ, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Katarína GAZDÍKOVÁ, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor
 • prof. MUDr. Jozef GLASA, CSc., PhD.
 • MUDr. Eva HUSAROVIČOVÁ, PhD.
 • PhDr. Dagmar KOMAČEKOVÁ, PhD.
 • prof. PhDr. Vlastimil KOZOŇ, PhD.
 • Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír KRČMÉRY, DrSc.
 • doc. MUDr. Terézia KRČMÉRYOVÁ, PhD.
 • prof. MUDr. Jaroslav KRESÁNEK, PhD.
 • doc. PhDr. Jarmila KRISTOVÁ, PhD., MPH, mimoriadny profesor
 • doc. MUDr. Milan MÁJEK, CSc.
 • doc. PhDr. Hana PADYŠÁKOVÁ, PhD., mimoriadny profesor
 • doc. PhDr. Adriana REPKOVÁ, PhD., mimoriadny profesor
 • prof. MUDr. Jaroslav SLANÝ, CSc.
 • doc. PhDr. Zuzana SLEZÁKOVÁ, PhD., MPH
 • prof. JUDr. Robert VLČEK, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Branislav VOHNOUT, PhD.
 • doc. PhDr. Gabriela VÖRÖSOVÁ, PhD.
 • PhDr. Elena ŽIAKOVÁ, PhD.

Čestní členovia

 • doc. PhDr. Mária MUSILOVÁ, PhD.
 • prof. PhDr. Vlasta ZÁVODNÁ, PhD.
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0