arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftSeptember 2017 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
 
KONTAKTY  
+421 2 59370 450
 
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 
  Kontakty >>
 
arrow

 
Oznamy FOaZOŠ  
 
 
Pripravované akcie FOaZOŠ  
 

Hlavné poslanie a činnosť fakulty


Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií zahájila svoju pedagogickú činnosť v akademickom roku 2003/2004. Fakulta prispieva k plneniu poslania univerzity a zúčastňuje sa na plnení jej úloh. K základným úlohám fakulty patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie, rádiologickej techniky, urgentnej zdravotnej starostlivosti, sociálnej práce. Tieto úlohy zabezpečuje v spolupráci so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.

 

Fakulta poskytuje vzdelávanie:

 

 • v akreditovaných študijných programoch v bakalárskom stupni:
  • ošetrovateľstvo
  • pôrodná asistencia
  • fyzioterapia
  • rádiologická technika
  • urgentná zdravotná starostlivosť
  • sociálna práca
 • v magisterskom stupni:
  • ošetrovateľstvo + rigorózne konanie
  • fyzioterapia + rigorózne konanie
 • v študijnom programe v doktorandskom štúdiu:
  • ošetrovateľstvo
 • ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve a v zdravotníckom školstve v akreditovaných odboroch:
  • sestra:
   • anesteziológia a intenzívna starostlivosť
   • inštrumentovanie v operačnej sále
   • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
   • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
   • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
   • ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
   • ošetrovateľská starostlivosť v komunite
   • ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie
   • ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
   • ošetrovateľská starostlivosť v onkológii
   • ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
   • ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
   • manažment v ošetrovateľstve
   • audiometria
   • endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
   • funkčné vyšetrovacie metódy
   • vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike
   • sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
  • pôrodná asistentka:
   • intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve
   • pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite
   • psychofyzická príprava na pôrod
  • rádiologický technik:
   • mamografia
   • nukleárna medicína
   • počítačová tomografia – CT
   • rádiačná onkológia
   • špeciálna rádiológia
  • fyzioterapeut:
   • fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch
   • pohybového systému
   • fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému
   • reflexná terapia podľa Vojtu
   • technika terapie lymfedému
  • farmaceutický laborant:
   • lekárenstvo
   • metódy farmaceutického skúmania
   • technológia prípravy liekov
  • asistent výživy:
   • liečebná výživa
  • zdravotnícky laborant:
   • laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
   • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii
   • vyšetrovacie metódy v histopatológii
   • vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii
  • kontinuálne vzdelávanie

Fakulta sa podieľa na študijných programoch vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho vzdelávania iných fakúlt univerzity a na celouniverzitných programoch.

Fakulta ďalej vykonáva:

 • v súlade so svojim zameraním metodickú činnosť v oblasti zdravotníckych povolaní, publikačnú činnosť, vedecko-výskumnú činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti, propaguje výsledky práce, zabezpečuje edičnú činnosť odbornej zdravotníckej literatúry,
 • v súlade so svojim zameraním expertíznu a konzultačnú činnosť,
 • metodicky usmerňuje odbornú zložku prípravy na Stredných zdravotníckych školách v SR,
 • podieľa sa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi na ochranu zdravia, územnými celkami, zdravotníckymi zariadeniami, zariadeniami sociálnej starostlivosti a zariadeniami tretieho sektoru,
 • spolupracuje s vysokými školami, pracoviskami Slovenskej akadémie vied, výskumnými inštitúciami, zahraničnými vysokými školami, zdravotníckymi zariadeniami a štátnymi zdravotnými ústavmi

Spolupráca fakulty so zahraničnými partnermi sa týka najmä oblasti vzdelávania a ďalšej činnosti v odbore ošetrovateľstvo a v ostatných akreditovaných odboroch. Cieľom medzinárodnej spolupráce je účinnejšie využitie ľudských zdrojov. Súčasťou medzinárodnej spolupráce fakulty je aj jej členstvo a aktivity v medzinárodných organizáciách.

 

Organizačná štruktúra fakulty

 

Fakulta sa člení na:

 • dekanát
 • katedra teórie ošetrovateľstva a manažmentu v nelekárskych odboroch
 • katedra ošetrovateľstva
 • katedra pôrodnej asistencie
 • katedra fyzioterapie
 • katedra rádiologickej techniky
 • katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
 • katedra sociálnej práce
 • ústav výživy:
  • katedra fyziologickej a klinickej výživy
  • oddelenie bioaktívnych látok v potravinách
 • ústav zdravotníckej etiky
 • ústav stredoškolskej zdravotníckej edukácie a kontinuálneho vzdelávania učiteľov odborných predmetov

 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0