KONTAKT  

 

+421 2 59370 111

 

 

Slovenská zdravotnícka

univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava
 

Telefónny zoznam

 

 

 

arrow

Projekty  

Európska únia

Horizont Európa  

Horizont 2020  

OZNAMY AS SZU  
arrow
 

PAMÄTNÉ MEDAILY

A INSÍGNIE SZU

  ...........................................
  OSOBNOSTI SZU

 

arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftOktóber 2021 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
27282930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Potrebné potvrdenia k žiadosti o sociálne štipendium

na akademický rok 2021/2022 – od 1. 9. 2021

 

 

Žiadateľ vyplní žiadosť a predloží doklady potrebné pre posúdenie nároku žiadateľa na sociálne štipendium.

 

I.

 

- ak rodičia pracujú – preukázať ročný príjem za rok 2020 týmito dokladmi:

- ročné zúčtovanie preddavkov na daň s potvrdením o výške vyplatenej náhrady mzdy pri dočasnej PN od zamestnávateľa  +  potvrdenie o výške vyplatených nemocenských dávok v roku 2020  zo sociálnej poisťovne,

- rodičia SZČO - potvrdenie  daňového úradu (výpis z daňového priznania pre účely  priznania sociálneho štipendia) + potvrdenie o výške vyplatených nemocenských dávok v roku 2020 zo sociálnej poisťovne.

V prípade, že rodičia nepracovali alebo nepodnikali celý rok 2020 treba zdokladovať  príjem všetkých 12 mesiacov (príjem od zamestnávateľa + dávky v nezamestnanosti + dávky v hmotnej núdzi, a pod.).

II.

- ak sú rodičia dôchodcovia a nepracujú, treba predložiť potvrdenie zo Sociálnej poisťovne  o výške vyplateného dôchodku v roku 2020  a čestné prehlásenie s overeným podpisom, že okrem dôchodku nemali  v roku 2020 iné príjmy,

- ak im bol dôchodok priznaný v roku 2021, resp. ho nepoberali celý rok 2020 a okrem dôchodku t. č. nemajú iný príjem, treba predložiť posledné rozhodnutie o výške priznaného dôchodku a čestné prehlásenie s overeným podpisom, že najmenej po dobu 3 mesiacov pred posudzovaním nároku na sociálne štipendium nemajú okrem dôchodku iné príjmy. To isté platí aj v prípade matky, ak poberá materský alebo rodičovský príspevok.

- ak je rodič osoba s ťažkým zdravotným postihnutím treba predložiť fotokópiu rozhodnutia  posudkovej komisie a preukazu ŤZP.

III.

- ak je rodič nezamestnaný a poberá v čase podania žiadosti dávku v nezamestnanosti, treba predložiť rozhodnutie zo sociálnej poisťovne o jej výške a dobe poskytovania a z ÚP potvrdenie, že je evidovaný ako nezamestnaný,

- ak je rodič nezamestnaný, bez nároku na dávku v nezamestnanosti, treba predložiť potvrdenie z úradu práce o jeho súčasnej evidencii a potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, odkedy dokedy poberal dávku v nezamestnanosti, resp. kedy čerpal podporné obdobie alebo, či mu nevznikol naň nárok,

- ak je rodič ku dňu podania žiadosti najmenej 4 mesiace dočasne práceneschopný a je mu v čase podania žiadosti poskytované nemocenské, treba predložiť potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o výške denného nemocenského a potvrdenie, že PN trvá k termínu podania žiadosti o sociálne štipendium.

 

IV.

 

- príjem manžela /-ky/, ak ste ženatý /vydatá/ - tak ako u rodičov I. až III.

 

V.

 

- v prípade rozvedených rodičov treba predložiť rozsudok o rozvode a určenie výšky výživného. Ak na Vás ako plnoletého nebola výška výživného určená, v zmysle zákona o rodine č.36/2005  Z. z. ho upraví súd na Váš návrh.

 

VI.

 

- ak poberáte sirotský dôchodok, predložte potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o výške vyplateného sirotského dôchodku v roku 2020 ( aj za súrodencov, ak ho poberajú).

 

VII.

 

- študent  sa od 1. 9. 2012 v zmysle Vyhlášky 227/2012 posudzuje spolu s rodičmi, ak nemal v predchádzajúcom kalendárnom roku príjem vo výške najmenej 12-násobku sumy ŽM jednej plnoletej fyzickej osoby.  

 

VIII.

 

- príjem nezaopatreného dieťaťa v okruhu spoločne posudzovaných osôb ( žiadateľa, jeho súrodencov) nad 1,2 násobok životného minima =   261,67 €  mesačne.

Každý žiadateľ o priznanie sociálneho štipendia musí predložiť za seba, aj za nezaopatreného súrodenca študujúceho na VŠ, potvrdenie z daňového úradu, či za rok 2020 podal alebo nepodal daňové priznanie (ak podal, musí zdokladovať výšku príjmu).

U súrodencov je potrebné zdokladovať potvrdenie o návšteve školy na akademický rok 2021/2022, u maloletých potvrdenie o poberaní prídavkov na deti v roku 2021.

Žiadosť, ktorá nebude kompletne vyplnená a doložená potrebnými dokladmi sa nebude môcť  vybaviť. V prípade, že si ju študent do daného termínu nedoplní, bude konanie vo veci priznania sociálneho štipendia podľa § 30 ods. 1 písm. d/ zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov  z a s t a v e n é .

K overeniu čísla účtu  doložte fotokópiu preukaznej kartičky s číslom účtu.

 

Pred odovzdaním  do podateľne predložte žiadosť ku kontrole úplnosti vyplnenia:

  • študenti LF, FOaZOŠ a FVZ pani Čapkovej  (Pedagogický odbor SZU v Bratislave, Limbová 12, 1. posch., č. dv. 112),
  • študenti FZ v Banskej Bystrici pošlú vyplnenú žiadosť s požadovanými dokladmi na adresu:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Pedagogický odbor

Limbová 12

833 03 Bratislava

 

Stiahnite si:

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.10.2021