Akademické tituly udelované Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave má právo udeľovať  akademické tituly absolventom štúdia študijných programov v uvedených študijných odboroch, zároveň má SZU a jej Fakulta verejného zdravotníctva právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov.

 

Fakulta

Študijný program

Študijný odbor

Forma štúdia

LF

I.+II. stupeň
(MUDr.) 

7.1.1 všeobecné lekárstvo

denná

I.+II. stupeň
(MDDr.)
7.1.2 zubné lekárstvo denná

 III. stupeň
doktorandský (PhD.)

7.1.4 vnútorné choroby
 

denná

externá

7.1.7 chirurgia

denná

externá

FOaZOŠ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. stupeň  bakalársky (Bc.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.1 ošetrovateľstvo

denná

externá

7.4.4 pôrodná asistencia

denná

 

externá

7.4.7 fyzioterapia

denná

 

externá

7.4.8 rádiologická technika

denná

 

externá

7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť

denná

 

externá

3.1.14 sociálna práca

externá

II. stupeň
magisterský (Mgr.)

7.4.1 ošetrovateľstvo

externá

III. stupeň
doktorandský (PhD.)

7.4.1 ošetrovateľstvo

denná

 

externá

FVZ

I. stupeň
bakalársky (Bc.)

7.4.2 verejné zdravotníctvo
 

denná

externá

II. stupeň
magisterský (Mgr.)

7.4.2 verejné zdravotníctvo

denná

externá

III. stupeň
doktorandský (PhD.)

7.4.2 verejné zdravotníctvo

denná

externá

Habilitačné konanie

7.4.2 verejné zdravotníctvo

 

Konanie na vymenovanie profesorov

7.4.2 verejné zdravotníctvo

 

FZ

I. stupeň 
bakalársky (Bc.)

 

7.4.1 ošetrovateľstvo

denná

externá

7.4.7 fyzioterapia

denná

externá

7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť

denná

externá

II. stupeň
magisterský (Mgr.)

7.4.1 ošetrovateľstvo

externá

7.4.7 fyzioterapia

denná

externá

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0