KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnice zo zasadnutí AS SZU  

 

Zápisnica zo zasadnutia AS SZU  zo dňa 24. 03. 2022

 

Jednotka zabezpečenia kvality

 

Vedenie SZU považuje zabezpečenie systému kvality vo svojich laboratóriách za prioritný cieľ pri stále narastajúcich požiadavkách trhu doma aj v zahraničí.

 

Systém zabezpečenia kvality, ktorý sa začal zavádzať už od roku 1993, tvoria čiastkové systémy kvality zastrešené podľa EN ISO/IEC 17025:2005,  správnou laboratórnou praxou (SLP),  správnou výrobnou praxou (SVP), správnou klinickou praxou (SKP), zákonom č.140/1998 Z.z. o liekoch a zákonom o metrológií.   

 

Fungujúce systémy kvality jednoznačne prispeli k zvýšeniu spoľahlivosti výsledkov, k zvýšeniu dôveryhodnosti organizácie pri zapájaní sa do projektov, ako aj k zvýšeniu akceptácie výsledkov pre publikovanie, k získaniu výskumných domácich a medzinárodných projektov a aj  k pedagogickej činnosti.

JEDNOTKA ZABEZPEČENIA KVALITY (JZK) zabezpečuje vytvorenie a funkčnosť týchto čiastkových systémov, ich vzájomné prepojenie a jednotnú koncepciu.


 

Vedúca JZK je držiteľkou ocenenia „TOP manažér kvality za rok 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR udelil dňa 25.9.2007  pracovnému kolektívu NRC pre prevenciu HIV/AIDS na SZU v Bratislave "Cenu W. Kempelena za skúšobníctvo".

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023